Regulament

image_pdfimage_print

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ŞCOLAR INTERDISCIPLINAR REGIONAL WOLFGANG AMADEUS MOZART – Ediţia a XII-a

CAER 2020, nr. 549

 1. CADRUL GENERAL

Art. 1. Concursul şcolar Interdisciplinar Regional (Limba şi literatura română, Limba engleză, Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Istorie) Wolfgang Amadeus Mozart se organizează în conformitate cu O.M. nr 3035/2012 privind Regulamentul de organizare a activităţilor cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative şcolare şi extraşcolare şi Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, respectiv conform Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Pentru participarea elevilor/cadrelor didactice în cadrul proiectului NU SE PERCEPE taxă de participare.

Art. 3. Elevii pot fi înscrişi de părinţi/reprezentanţii legali sau de profesor/învăţător.

Art. 4. Concursul Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a, este organizat de către: Şcoala Gimanzială Teodor Murăşanu Turda – în calitate de unitate şcolară aplicantă, respectiv de către Şcoala Gimanzială Horea, Cloşca şi Crişan Turda şi Şcoala Gimanzială Ioan Opriş Turda – în calitate de unităţi şcolare partenere şi iniţiatorul acestei competiţii şcolare, Bălaj Sebastian Manuel – prof. Educaţie muzicală.

Art. 5. Concursul se va desfăşura în afara programului şcolar.

Art. 6. La organizarea şi desfăşurarea concursului pot participa, în calitate de parteneri sau  colaboratori, instituţii şi societăţi ştiinţifice, culturale, organizaţii nonguvernamentale, autorităţi locale, judeţene sau naţionale, persoane fizice sau juridice care sunt interesate să sprijine această activitate.

Art. 7. Prin înscriere, reprezentanţii legali ai participanţilor sunt de acord cu realizarea şi publicarea de materiale pe pagina web a proiectului şi în presă, inclusiv prin fotografii realizate în timpul desfăşurării competiţiilor proiectului, în scopul informării, promovării elevilor, prezentării proiectului ca activitate anuală importantă, promovării rezultatelor participanţilor etc.

Art. 8. Coordonarea proiectului este realizată de Şcoala Gimanzială Teodor Murăşanu Turda, fiind unitatea şcolară la care a fost iniţiat proiectul începând din anul 2008.

Art. 9. Instituţia parteneră care asigură locaţia pentru desfăşurarea unei sau mai multor secţiuni din cadrul concursului are calitatea de şcoală organizatoare, cu responsabilităţile care decurg din prezentul regulament.

Art. 10. Concursul şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart oferă elevilor posibilitatea de a intra in contact cu fenomenul cultural european prin intermediul audiţiilor muzicale.

Art. 11. Unul dintre scopurile fundamentale ale acestei manifestari didactice este încurajarea prezenţei audiţiei muzicale în mediul şcolar. Concursul are ca obiectiv esenţial promovarea valorilor culturale europene autentice în mediul şcolar, prin intermediul audiţiilor muzicale, cu precăderere cele din creaţia mozartiană.

Art. 12. Concursul se adresează elevilor din cadrul ciclurilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, în funcţie de secţiune.

Art. 13. Elevii din unităţi şcolare cu profil artistic pot participa la secţiuni care nu vizează propria specializare.

Art. 14. Participarea elevilor în concurs este individuală, participarea este directă, cu excepţia secţiunilor „Micul Muzician” şi „Eseuri şi compuneri / Essay and composition” care sunt indirecte.

Art. 15. Concursul este construit din şapte (7) secţiuni şi fiecare dintre ele se desfăşoară la una din şcolile organizatoare.

Art. 16. Tematica pentru concurs cuprinde:

Limba şi literatura română:

 • Conţinuturi referitoare la specii literare (basm, povestirea)
 • Text argumentativ (cl. V-VIII)
 • Tipuri de eseu (cl. IX-X)

Educaţie plastică:

 • Deprinderi specifice creaţiei plastice

Educaţie muzicală:

 • Conţinuturi si deprinderi specifice referitoare la Timbrul muzical (instrumental)

Istorie:

 • Secolul luminilor

Art. 17. Concursul Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – ediţia a XII-a, se desfăşoară în perioada noiembrie 2019 – mai 2020, respectiv etapa de organizare, competiţia propriu-zisă şi diseminearea activităţilor.

Art. 18. Cadrele didactice implicate/participante care au înscris elevi în cadrul concursului pot  sugera modificari ale listei audiţiilor muzicale propuse, în sensul îmbunătăţirii acesteia,  ce pot fi trimise prin e-mail (contact@proiectmozart.ro), cel mai târziu cu o (1) lună înainte de data desfăşurării concursului.

Art. 19. Organizatorii au dreptul de a modifica prezentul regulament, având  obligaţia de a anunţa modificările făcute pe propria pagină web de prezentare (www.proiectmozart.ro) sau/şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, cu cel puţin o (1) lună înainte de data desfăşurării concursului.

 1. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII

Art. 20. Organizarea şi desfăşurarea Concursului Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a, este în sarcina comisiei de organizare şi evaluare.

Art. 21. Resposabilii pentru această competiţie şcolară, de la nivelul unităţilor şcolare organizatoare enumerate la art. 4 au rolul de coordonatori ai secţiunilor.

Art. 22. Comisia de organizare are următoarea structură:

 • preşedinte – directorul unităţii şcolare organizatoare;
 • vicepreşedinte – director adjunct/responsabili secţiuni/coordonatorul concursului;
 • secretar – cadru didactic, bibliotecar, secretar;
 • membri – cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal cu rezultate deosebite în pregătirea elevilor.

Art. 23. Responsabilitatea elaborării fişelor individuale de concurs/temei abordate/subiectelor, a grilei de evaluare şi notarea/punctarea fişelor/creaţiilor revine comisiei de organizare care are în componenţă cadre didactice a căror competenţă  profesională şi ţinută morală sunt recunoscute.

Art. 24. Preşedintele comisiei de organizare are următoarele atribuţii:

 • răspunde de corectitudinea desfăşurării concursului şi a evaluării lucrărilor aflate în concurs;
 • numeşte vicepreşedinţii de subcomisii în urma consultării cu vicepreşedintele Comisiei de organizare şi evaluare;
 • avizează listele cu premii şi menţiuni;
 • semnează diplomele de premiere precum şi documentele de analiză şi datele statistice.

Art. 25. Vicepreşedintele comisiei de organizare are următoarele atribuţii:

 • stabileşte de comun acord cu coordonatorul concursului, calendarul concursului;
 • propune numărul elevilor/echipelor pe unităţi de învăţământ şi ani de studiu;
 • monitorizează organizarea şi desfăşurarea secţiunii pe toată durata lui;
 • verifică şi avizează calitatea evaluării lucrărilor;
 • predă borderourile de evaluare şi lucrările preşedintelui comisiei de organizare şi evaluare.
 • realizează raportul activităţii derulate şi-l transmite coordonatorului concursului;

Art. 26. Secretarul comisiei de organizare are următoarele atribuţii:

 • stabileşte necesarul de săli, logistica etc. şi le gestionează pe toată durata concursului;
 • participă la realizarea clasamentului final;
 • răspunde de completarea diplomelor pentru premii sau menţiuni / adeverinţe cadre didactice;
 • predă lucrările şi documentele aferente spre păstrare în arhiva şcolii;
 • asigură afişarea rezultatelor concursului.

Art. 27. Componenţa comisiei de evaluare se stabileşte de către comisa de organizare.

Art. 28. Membrii comisiei evaluare au următoarele atribuţii:

 • evaluează lucrările repartizate în cadrul comisiei din care fac parte;
 • completează borderourile de evaluare;
 • predau borderourile de evaluare şi lucrările vicepreşedinţilor comisiei de organizare şi evaluare.

Art. 29. La propunerea preşedintelui comisiei de organizare /responsabilului secţiunii / coordonatorului proiectului, din comisia de evaluare pot face parte şi personalităţi din viaţa publică cu rezultate profesionale recunoscute şi care activează în domenii de activitate ce sunt în strânsă legătură cu disciplinele prezente în competiţia Mozart (scriitori, ziarişti, artişti plastici, muzicieni etc.).

Art. 30. Unităţile şcolare organizatoare asigură baza logistică.

Art. 31. Iniţiatorul şi coordonatorul concursului şcolar Wolfgang Amadeus Mozart supervizează  derularea  în bune condiţii a competiţiei, atât la nivel general cât şi la cel de secţiune.

Art. 32. Iniţiatorul Concursului Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a, are obligaţia:

 • de a asigura materialele sonore necesare audiţiei muzicale în cadrul concursului şi de asemenea cadrelor didactice interesate;
 • de a acorda responsabilului/ililor secţiunilor şi  cadrelor didactice implicate/interesate – în vederea bunei desfăşurări a competiţiei – sprijinul profesional şi moral;
 • de a stabili graficul concursului de comun acord cu toate părţile implicate;
 • de a redacta invitaţia de participare în concurs, de comun acord cu responsabilul/ii secţiunilor din concurs;
 • de a transmite comunicate de presă vis-à-vis de concurs şi rezultatele lui;
 • de a se preocupa de existenţa unui dialog constructiv între unităţile şcolare organizatoare, în vederea bunei desfăşurări a Concursului Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a;
 • de a propune modele de fişe individuale de concurs/subiecte/teme responsabilului/ililor secţiunilor;
 • de a cauta posibilităţi de promovare a evenimentului didactic.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Art. 33. Fiecare competiţie şcolară din cadrul proiectului, denumită secţiune, se organizează conform unui calendar prestabilit.

Art. 34. Concursul se desfăşoară strict în baza listei audiţiilor muzicale propuse.

Art. 35. Audiţiile muzicale pentru secţiunile din cadrul concursului desfăşurate prin participarea directă a elevilor, vor fi din creaţia mozartiană.

Art. 36. Piesele muzicale audiate vor fi stabilite prin tragere la sorţi din lista cu lucrările propuse, în prezenţa şi cu aportul organizatorilor, a responsabililor si a profesorilor prezenţi de la unităţile şcolare participante.

Art. 37. Unităţile şcolare organizatoare, în funcţie de posibilităţile tehnice, stabilesc care este numărul de elevi ce poate participa pentru fiecare secţiune pe care o găzduiesc.

 1. PREMIEREA

Art. 38.  Clasamentul Concursul Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a, se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma evaluării.

Art. 39. La fiecare dintre secţiunile de creaţie, se acordă puncte de la 1-100 de fiecare membru al comisiei de evaluare, iar rezultatul final va fi media aritmetică.

Art. 40. La fiecare secţiune şi nivel de clasă se acordă premiul I, premiul II, premiul III şi menţiune. Numărul total al premiilor şi menţiunilor nu poate depăşi 25% din totalul elevilor participanţi. Pentru rezultate deosebite, Comisia de Evaluare poate acorda Marele Premiu (echivalent cu Premiul I).

Art. 41. Se poate acorda din partea juriului/evaluatorilor premii speciale, dacă se consideră necesar, la fiecare nivel de clase, după criterii care vor fi stabilite înaintea concursului şi vor fi comunicate de către Comisia de Organizare şi Evaluare a Concursului Şcolar Interdisciplinar Regional Wolfgang Amadeus Mozart – Ediţia a XII-a.

Art. 42. Premierea se va materializa în funcţie de posibilităţile financiare existente.

Art. 43. Prezentul regulament este redactat în limba română şi conţine cinci (5) pagini.

Şcoala Gimanzială Teodor Murăşanu Turda

DIRECTOR,

prof. Gianina Silvia Matei

L.S.
Iniţiatorul şi coordonatorul concursului:

prof. Manuel Sebastian  Bălaj

L.S.